Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Літургія на кожен день, 16 січня, вівторок
00:30 Вівторок 0 340
16-01-2018, 00:30

Літургія на кожен день, 16 січня, вівторок

(зел) Ві­в­то­рок ІІ зви­чай­но­го ти­ж­ня

Завужена ме­н­та­ль­ність мо­же зни­щи­ти те, що са­мо по со­бі є до­б­ре і свя­те. При­пис про су­бо­тній від­по­чи­нок мав до­по­ма­га­ти лю­дям увійти в ра­дість від­по­чи­н­ку са­мо­го Бо­га. Сприй­ня­тий як ціль сам у со­бі, при­пис став зна­ря­д­дям по­не­во­лен­ня і при­чи­ною вза­є­м­но­го осу­джен­ня од­них лю­дей ін­ши­ми. Го­ло­дна лю­ди­на не мо­же впо­в­ні ра­ді­ти і від­по­чи­ва­ти, то­му, всу­пе­реч умо­в­но­с­тям, те, що ро­би­ли уч­ні Ісу­са, як­най­бі­ль­ше від­по­ві­да­ло ду­ху су­бо­ти. Бе­ре­жі­мо на­ше се­р­це від дрі­б’я­з­ко­во­сті й ні­ко­ли не ви­ко­ри­с­то­вуй­мо ре­лі­гій­них при­пи­сів як зна­ря­д­дя бо­ро­ть­би з ін­ши­ми лю­дь­ми.

АНТИФОН НА ВХІД
Уся земля нехай поклониться Тобі , Боже, псалми нехай Тобі  співає, * оспівує Твоє ім’я у псалмах, о Всевишній.

КОЛЕКТА

Всемогутній, ві чний Боже, Ти керуєш і небес- ним, і земним; † вислухай милостиво благання свого народу * і обдаруй наші дні миром. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, † котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, * Бог, на віки ві чні.

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
1 Сам 16, 1-13
Читання з Першої книги Самуїла.
Тими днями Господь сказав до Самуїла: «Доки ти будеш вболівати над Саулом, якого Я відкинув, щоб він не царював над Ізраїлем? Наповни ріг твій олією та йди в дорогу. Я пошлю тебе до Єссея, вифлеємця, бо Я наглянув собі царя між його синами». Самуїл сказав: «Як мені туди йти? Таж як Саул про це почує, вб’є мене!» Господь же мовив: «Візьмеш телицю з собою й скажеш: “Я прийшов принести жертву Господу”. Закличеш Єссея до жертви, й Я вкажу тобі, що ти маєш робити: помажеш Мені того, кого Я тобі вкажу». І вчинив Самуїл, що Господь велів. А як прийшов у Вифлеєм, міські старші, стривожені, вийшли йому назустріч й питають: «Чи твої відвідини віщують нам добро?» Той відповів: «Добро! Я прийшов принести жертву Господу. Очистіться й ходіть зі мною на жертву». І він очистив Єссея і його синів та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, й він побачив Еліява, подумав сам у собі: «Це певне перед Господом Його помазаник!» Але Господь сказав до Самуїла: «Не вважай на його вид та на його високий стан, Я його відкинув. Господь бо не дивиться так, як чоловік: чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце». Тоді Єссей прикликав Авінадава й привів його перед Самуїла, та цей сказав: «І цього не вибрав Господь». Потім Єссей привів Шамму, та він сказав: «І цього не вибрав Господь». Отак Єссей привів сім своїх синів до Самуїла, та Самуїл сказав до Єссея: «І цих Господь не вибрав». Тоді Самуїл спитав Єссея: «Чи це всі твої хлопці?» Той відповів: «Є ще найменший, та він пасе вівці». І велів Самуїл Єссеєві: «Пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди». Послав він за ним, і привели його. Був же він русявий, з гарними очима, вродливий на вигляд. І повелів Господь: «Устань, помаж, це він». Узяв Самуїл ріг з олією й помазав його посеред його братів. І Дух Господній зійшов на Давида з того дня й на майбутнє. Самуїл же встав і пішов у Раму. Слово Боже.

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ
Пс 89, 20. 21-22. 27-28
Своїм слугою Я обрав Давида.

Колись Ти сказав у видінні своїм праведним, – *
Ти промовив:
«Я поклав на сильному допомогу, *
Я звеличив вибранця з народу.
Я знайшов слугу свого Давида *
і помазав його своїм святим єлеєм.
Йому Моя рука допоможе, *
його зміцнить Моє рамено.
Своїм слугою Я обрав Давида.
Він закличе до Мене: “Ти – Отець мій, *
мій Бог, Скеля мого спасіння!”
І Я зроблю його первородним, *
вищим за царів світу».

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ
Пор. Еф 1, 17-18
Алілуя, алілуя, алілуя.
Отець Господа нашого Ісуса Христа
нехай просвітить очі нашого серця,
щоб ми знали, якою є надія нашого покликання.

ЄВАНГЕЛІЄ
Мк 2, 23-28
† Читання святого Євангелія від Марка.
Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, Його учні почали дорогою зривати колоски. А фарисеї казали Йому: «Поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється?» А Він каже їм: «Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому – за первосвященика Авіятара – і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священиків, сам їв і дав також тим, котрі з ним були?» І сказав їм: «Субота постала для людини, а не людина для суботи, так що Син Людський є Господом також і суботи». Слово Господнє.

МО­ЛИ­Т­ВА ВІ­Р­НИХ
З ве­ли­ким сми­рен­ням про­сі­мо Го­с­по­да Бо­га, щоб Він на­по­в­нив жит­тя Це­р­к­ви ду­хом Єван­ге­лія, роз­су­д­ли­во­с­ті та лю­бо­ві:
1. Мо­лі­мо­ся за свя­ту Це­р­к­ву, щоб своє вчен­ня во­на зав­жди зо­се­ре­джу­ва­ла на бла­гу лю­ди­ни, від­ку­п­ле­ної Хри­с­том.
2. Мо­лі­мо­ся за Свя­ті­шо­го От­ця, щоб Го­с­подь об­да­ру­вав йо­го ще­д­ри­ми да­ра­ми і укрі­пив сво­єю мі­ц­цю для слу­жін­ня Бо­жій Це­р­к­ві.
3. Мо­лі­мо­ся за всіх хри­с­ти­ян, щоб во­ни об’­єд­на­ли­ся і жи­ли як од­на ро­ди­на, в якій па­нує лю­бов і зла­го­да.
4. Мо­лі­мо­ся за лю­дей, які зму­ше­ні пра­цю­ва­ти у не­ді­лі та свя­та, щоб не згас їх­ній дух ві­ри та по­бо­ж­но­с­ті.
5. Мо­лі­мо­ся за по­ме­р­лих, щоб Ісус, Від­ку­пи­тель ко­ж­ної лю­ди­ни, при­вів їх до Цар­с­т­ва ві­ч­но­го спо­чи­н­ку та ра­до­с­ті.
6. Мо­лі­мо­ся за нас са­мих, щоб ми об­да­ро­ву­ва­ли лю­бо­в’ю та ра­ді­с­тю рі­д­них і бли­зь­ких, а та­кож тих, з ким що­ден­но пра­цю­є­мо.

Го­с­по­ди Ісу­се Хри­с­те, Ти при­ніс у цей світ лю­бов і ра­дість жит­тя, до­по­мо­жи нам та­кож ді­ли­ти­ся Тво­єю лю­бо­в’ю з на­ши­ми бли­ж­ні­ми. Ко­т­рий жи­веш і ца­рю­єш наві­ки ві­ч­ні.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ
Просимо, Господи: дай нам гідно брати участь у святих тайнах, † бо кожного разу, коли звершується спомин Христової жертви, * вер- шиться ді ло нашого відкуплення. Через Христа, Господа нашого.

Префація звичайна № 40-45

АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ
Готуєш стіл переді мною, * переливається мій кубок. (Пор. Пс 23 (22), 5)

МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ
Господи, наповни нас Духом Твоєї любові † і тих, кого Ти наситив одним небесним хлібом, * у своїй доброті  вчини єдиним. Через Христа, Господа нашого.

Залишити коментар

Клацніть на зображення щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
18:19 Вівторок 0 55 Літургія на кожен день, 24 жовтня, середа (зел) Середа XXIX звичайного тижня
Сьогодні слово показує нам, як потрібно очікувати на Господа. Це не тільки акт особистої жертви, відмовляючись від сну чи розваг. Очікування виражається також у служінні. Потреба зайнятися іншою людиною відвертає нашу увагу від наших очікувань, минає час і випробовуються наші наміри. Похвала слуги має нас заохотити активно очікувати, щоб ми раптом помітили, що тим, хто нам служить, є сам Христос. Зустріч з живим Христом дає нам сили не тільки служити, але і поширювати всюди Царство.
Або (біл) довільний спомин св. АНТОНІЯ МАРІЇ КЛАРЕТА, єпископа
Св. Антоній Марія Кларет народився в Саленті поблизу Барселони 23 грудня 1807 р. В молодому віці вчився ткацтва. Йдучи за голосом покликання, прийняв духовний сан. Будучи пресвітером, працював у парафіяльному пастирстві, а пізніше був апостольським місіонером в Каталонії та на Канарських островах. У 1849 р. заснував конгрегацію Синів Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії. Незабаром був призначений архієпископом Сантьяго на Кубі та ревно працював над відродженням католицького життя у цій дієцезії. Для християнського виховання дівчат заснував конгрегацію сестер під назвою Марії Непорочної. У 1857 р. його відкликано до Іспанії бути сповідником королеви Ізабели ІІ. Супроводжував її у вигнанні до Франції. Помер у Франції 24 жовтня 1870 року.
Спільні Меси: про місіонерів (стор. 124)


Літургійний зошит 18:17 П'ятниця 0 162 Літургія на кожен день, 20 жовтня, субота (зел) Субота ХХVIІІ звичайного тижня
Святий Йоан Павло ІІ застерігає нас від небезпеки закам’янілості людського серця. «Богохульство проти Святого Духа є гріхом, що чинить людина, яка прагне на підставі вигаданого права перебувати в стані гріха і таким чином відкидає спасіння.» Звернімося до Господа з проханням, щоб наділив нас радикальною щирістю та істинною покорою, особливо під час визнання наших гріхів та провин.