Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Літургія на кожен день, 3 жовтня, неділя
18:02 Субота 0 329
2-11-2019, 18:02

Літургія на кожен день, 3 жовтня, неділя

(зел) XXХI Неділя звичайного періоду
Закхей так сильно хотів побачити Ісуса, аж не переймався тим, що скажуть люди, коли побачать його, як він сидітиме на дереві. Однак мене люд- ська думка не раз стримувала від того, щоб радикально піти за Ісусом. Господи, дай мені свободу серця, щоб я зумів робити для Тебе те, що іншим може видаватися смішним або дурнуватим.

АНТИФОН НА ВХІД
Не покидай мене, о Господи; * мій Боже, не віддаляйсь від мене! * Поспіши мені на допомогу, * Господи, сило мого спасіння! (Пор. Пс 38 (37), 22-23)

Мовиться «Слава во вишніх».

КОЛЕКТА
Всемогутній і милостивий Боже, Ти допомагаєш Твоїм вірним гідно і славно служити Тобі ; * дозволь нам без перешкод прямувати до Твоїх обітниць. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, † котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, * Бог, навіки вічні.

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
Мудр 11, 22 — 12, 2
Читання з Книги Мудрості.
Господи, немов та порошина на вазі, увесь світ перед Тобою, наче роси краплина, що вранці падає на землю. Ти милуєш усіх, бо Ти все можеш, і не зважаєш на гріхи людські, щоб дати їм можливість покаяння. Ти любиш усе, що існує, і нічим з того, що сотворив, не гидуєш; бо якби Ти щось ненавидів, то й не витворив би. Як же щось могло б продовжувати існування, якби Ти його не забажав був? Або як би щось могло зберегти­ся, коли б Ти його до існування не покликав? Та Ти ща­диш усе, бо воно – Твоє, Господи життєлюбний. Бо Твій дух нетлінний у всьому. Ось чому тих, хто падає, Ти караєш легко і, нагадую­чи те, чим згрішили, їх остерігаєш, щоб вони, відвернув­шись від зла, повірили, Господи, в Тебе. Слово Боже.

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ
Пс 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13вг-14
Славити буду Ім’я Твоє вічно.
Я буду величати Тебе, мій Боже і Царю! *
Буду благословляти Твоє Ім’я на віки вічні.
Щодня буду Тебе благословляти *
і славити Твоє Ім’я на віки вічні.
Щедрий Господь і милосердний, *
довготерпеливий і милостивий дуже.
Господь до всіх добрий; *
Його милості – на кожному Його ділі.
Тебе, Господи, усі Твої діла будуть прославляти, *
Тебе усі Твої праведники будуть благословляти.
Вони розголошуватимуть славу Твого царства *
і розповідатимуть про Твою могутність.
Славити буду Ім’я Твоє вічно.
У своїх словах Господь вірний *
і праведний – в кожному своєму ділі.
Господь підтримує всіх, які падають, *
і усіх повалених підносить.

ДРУГЕ ЧИТАННЯ
2 Сол 1, 11 — 2, 2
Читання з Другого послання святого апостола Павла до солунян.
Брати! Ми молимося завжди за вас, щоб наш Бог зро­бив вас гідними покликання і наповнив міццю кожне ба­жання добра та кожне діло віри, щоб у вас прославилося Ім’я Господа нашого Ісуса, а ви – в Ньому, за благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашо­го Ісуса Христа і нашого зібрання в Ньому, щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожилися ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібито від нас, начебто на­став Господній день. Слово Боже.

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ

Йн 3, 16
Алілуя, алілуя, алілуя.
Аж так Бог полюбив світ,
що дав свого Єдинородного Сина,
щоб кожний, хто вірить у Нього,
не загинув, але мав життя вічне.

ЄВАНГЕЛІЄ
Лк 19, 1-10
† Читання святого Євангелія від Луки.
Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, – він був на­чальником мит- ників і був багатий, – прагнув побачи­ти Ісуса, хто Він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби Його побачити, бо Він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, поба­чив його і звернувся до нього: «Закхею, швидко злізай, бо сьогодні потрібно Мені залишитися в твоєму домі». І він швидко зліз, і прийняв Його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажу- чи: «До грішної людини зайшов у гостину!» Встав Закхей і сказав Господу: «Ось, Господи, даю бід­ним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо». А Ісус промовив до нього: «Сьогодні настало спасін­ня для цього дому, бо й він – син Авраама; адже Син Людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло». Слово Господнє.


Мо­вить­ся “Ві­ру­ю”.

МО­ЛИ­Т­ВА ВІ­Р­НИХ
Всі ми є діть­ми Бо­жи­ми, тож мо­лімо­ся до Не­бе­с­но­го От­ця, упо­ва­ю­чи, що Він ви­слу­хає нас у сво­їй без­ме­ж­ній до­б­ро­ті:
1. Мо­лі­мо­ся за свя­ту Це­р­к­ву, щоб во­на да­ва­ла усьо­му сві­то­ві взі­рець лю­бо­ві до Го­с­по­да Бо­га та лю­бо­ві до бли­ж­ньо­го у най­до­с­ко­на­лі­шо­му її ви­яві – лю­бо­ві до во­ро­гів.
2. Мо­лі­мо­ся за дер­жа­ви, в яких за­бо­ро­не­но вільно сповідувати ві­ру, щоб ві­ру­ю­чі цих кра­їн зав­жди бу­ли ві­р­ні Хри­с­ту.
3. Мо­лі­мо­ся за хво­рих, по­ки­ну­тих і скри­в­дже­них, щоб во­ни зав­жди отри­му­ва­ли до­по­мо­гу від дер­жа­ви і сво­їх бли­ж­ніх.
4. Мо­лі­мо­ся за тих, які ві­ді­йш­ли від Це­р­к­ви і ві­ри, щоб во­ни отри­ма­ли бла­го­дать на­ве­р­нен­ня.
5. Мо­лі­мо­ся за по­ме­р­лих на­ших бра­тів та се­с­тер, щоб во­ни, очи­ще­ні від уся­кої пля­ми грі­ха, мо­г­ли ві­ч­но ра­ді­ти сла­вою свя­тих на не­бе­сах.
6. Мо­лі­мо­ся за нас, зі­бра­них до­вко­ла ві­в­та­ря, щоб ми гі­д­но при­йма­ли Єв­ха­ри­с­тію і до­по­ма­га­ли на­шим бли­ж­нім при­йти до Хри­с­та.
Го­с­по­ди Ісу­се Хри­с­те, Ти при­йшов спа­са­ти всіх лю­дей, а осо­б­ли­во гріш­ни­ків; до­по­ма­гай нам, сво­їм не­вір­ним слу­гам, ви­ко­ну­ва­ти Твої за­по­ві­ді і так ося­г­ну­ти віч­не жит­тя у Тво­є­му Цар­с­т­ві. Ко­т­рий жи­веш і ца­рю­єш навіки віч­ні.

МО­ЛИ­Т­ВА НАД ДА­РА­МИ
Го­с­по­ди, не­хай ця же­р­т­ва ста­не для Те­бе чи­с­тою, * а для нас – ще­д­рим да­ром Тво­го ми­ло­се­р­дя. Через Христа, Господа нашого.

Пре­фа­ція на Не­ді­лі зви­чай­но­го пе­рі­оду № 20-27.

АН­ТИ­ФОН НА ПРИ­ЧА­С­ТЯ
Го­с­по­ди, Ти ме­ні  сте­ж­ку жит­тя по­ка­жеш, * на­по­в­ни ме­не ра­ді­с­тю Тво­го об­лич­чя, Го­с­по­ди.

МО­ЛИ­Т­ВА ПІ­С­ЛЯ ПРИ­ЧА­С­ТЯ
Про­си­мо, Го­с­по­ди: при­множ в нас дію Тво­єї си­ли, † щоб ми, по­жи­в­ле­ні не­бе­с­ни­ми тай­на­ми, * при­го­ту­ва­ли­ся отри­ма­ти ті обіт­ни­ці, які несуть Твої да­ри. Через Христа, Господа нашого.

Залишити коментар

Клацніть на зображення щоб оновити код, якщо він нерозбірливий